Με τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

 

1. Προβλέπεται, ειδικά για το έτος 2021, η δυνατότητα καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και συγκεκριμένα προβλέπεται η καταβολή της πρώτης και δεύτερης δόσης μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2021 και καθεμιάς από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.

 

2.α. Υπάγονται σε:

υπερμειωμένο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έξι τοις εκατό (6%) αντί του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) που ισχύει, τα αγαθά των παρ. 18 και 31 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής, τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες κ.λπ.),

μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) η παροχή υπηρεσιών: i) από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και την 30.06.2022, ii) σχολών εκμάθησης χορού από την 1η. 10.2021 έως και την 30.06.2022, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση,

β. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30.9.2021), έως και την 30.06.2022, η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%), για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

3. Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του v. 2961/2001 σε οχτακόσιες χιλιάδες (800,000) ευρώ από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ που ισχύει. Τα ως άνω εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1.10.2021 και αφορούν τις ακόλουθες κατηγοριες δικαιούχων α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/ 2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γαμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και ε) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

 

4. Μειώνεται ο συντελεστής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Ορίζεται, στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται, από ένα τοις εκατό (].%) που ισχύει. Η εν λόγω μείωση συντελεστή φόρου καταλαμβάνει πράξεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την 1.10.2021.

 

5. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2022, αντί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 που ισχύει σήμερα, η επιβολή του προβλεπόμενου τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση, το οποίο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τους συνδρομητές υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Η εν λόγω διάταξη ισχύει από την 1.10.2021.

 

6. Επαναπροσδιορίζονται, μειούμενα, τα επιβαλλόμενα υπέρ του Δημοσίου τέλη: i) συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, τα οποία βαρύνουν τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπολογιζόμενα προ του ΦΠΑ (10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20%), ii) καρτοκινητής τηλεφωνίας, υπολογιζόμενα επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του ΦΠΑ [ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού]

Τα ανωτέρω ποσοστά ορίζονται σε μηδέν τοις εκατό (0%), για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δέκα πέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, υπό τους οριζόμενους όρους (ειδική ψηφιακή εφαρμογή) και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α. των σχετικών λεπτομερειών.

Οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1.1.2022 και μετά.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υ.α. της διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που αποδίδεται λόγω επαναπροσδιορισμού των εφαρμοζόμενων συντελεστών στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

 

7.α. Προσδιορίζεται εκ νέου η κατανομή εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 και συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση ποσοστού των εσόδων αυτών (καθορίζεται με υπουργική απόφαση) για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την ενίσχυση του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ΥΚΩ, (άρθρο 55 του ν.4001/2011)], την κάλυψη διεθνών υποχρεώσεων σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

β. Συνιστάται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία « Ταμείο Ενεργειακής Mετάβασης», διαχειριστής του οποίου ορίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε,Π. Α,Ε,).

Τα έσοδα του νέου ειδικού λογαριασμού προερχονται από μέρος των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (άρθρο 25 του ν.3468/2006), δυνητικά δε και από τον κρατικό προυπολογισμό.

γ. Προβλέπεται η καταβολή από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων (καταναλωτές χαμηλής τάσης) ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Περαιτέρω, από τον προαναφερόμενο ειδικό λογαριασμό, μπορεί να παρέχεται επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων (οικιακοί καταναλωτές) ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου.

Με κ,υ.α., καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) ή ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με τις συνοδευτικές εκθέσεις εδώ.