Δείτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αγροτών ειδικού και κανονικού καθεστώτος αντίστοιχα.

Ποιος είναι αγρότης;

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούν όσοι αποκτούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

 

Νέος Αγρότης και καθεστώτα Φ.Π.Α

Υπάρχουν δύο καθεστώτα ΦΠΑ για τους αγρότες, το κανονικό και το ειδικό. Εάν είστε νέος αγρότης, δηλαδή ξεκινάτε για πρώτη φορά την άσκηση αγροτικής εκμετάλλευσης, μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο καθεστώς ΦΠΑ επιθυμείτε να ενταχθείτε. Το καθεστώς ΦΠΑ που θα επιλέξετε θα καθορίσει και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.

 

Ποιος είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος;

Μπορείτε να ενταχθείτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ εάν καλύπτετε τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις μαζί:

  1. Εάν λάβατε επιδοτήσεις συνολικής αξίας μικρότερης των 5.000€ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ΚΑΙ
  2. Εάν πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας μικρότερης των 15.000€.

Εάν λάβατε επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000€, ακόμη κι αν δεν πραγματοποιήσατε καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφεστε στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

 

Ποιες είναι οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις του αγρότη ειδικού καθεστώτος;

1. Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο

Οφείλετε να επισκεφθείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. και να υποβάλετε το έντυπο Μ0. Με την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου εγγράφεστε στο Μητρώο TAXIS αγροτών.

 

2.Βιβλία και στοιχεία του αγρότη ειδικού καθεστώτος

Ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, ΔΕΝ έχετε υποχρέωση:

  • Να τηρείτε βιβλία και για τις πωλήσεις των προϊόντων σας.
  • Να εκδώσετε τιμολόγια. Τα εκδίδουν οι αγοραστές.
  • Να εκδώσετε παραστατικά διακίνησης όταν διακινείτε αγροτικά προϊόντα, καθώς δε χρειάζεται να παρακολουθείτε τα αποθέματά σας (διακίνηση, παράδοση, αποστολή).

3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Όλοι οι αγρότες από 01/01/2014 και μετά, προσδιορίζουν τα έσοδά τους με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα), βάσει των αποδείξεων, τιμολογίων κ.α. φορολογικών στοιχείων που έχουν. Δεν ισχύει πλέον ο αντικειμενικός προσδιορισμός των εσόδων των αγροτών.

Σαν αγρότης οφείλετε να δηλώνετε τα αγροτικά σας εισοδήματα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1). Θα πρέπει να απεικονίσετε τα έσοδα και τα έξοδά σας από την αγροτική δραστηριότητα στην «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (Ε3). Τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην κατηγορία «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

 

4. Δηλώσεις Φ.Π.Α και επιστροφή Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΟΙ στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ να λάβετε επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης.

Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ είναι 6% επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχετε πραγματοποιήσει σε κάποιον που είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, σε Δημόσιο, Δήμους κ.α.

 

5. Τέλος επιτηδεύματος

Εφόσον είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος δε σας επιβάλλετε τέλος επιτηδεύματος.

 

6. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών

Έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους), μια ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα τιμολόγια και τις αποδείξεις, ανεξάρτητα της απαλλαγής ή όχι από την ενημέρωση βιβλίων. Δεν χρειάζεται να υποβάλλετε συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.

Ποιες είναι οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις του αγρότη κανονικού καθεστώτος;

1. Έναρξη εργασιών

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και να υποβάλετε «δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) με την οποία θα κάνετε έναρξη εργασιών και θα δηλώσετε το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

 

2. Βιβλία και στοιχεία για τον αγρότη κανονικού καθεστώτος

Παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα αγρότες που εντάσσονται στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων [εσόδων, εξόδων] να μην τηρούν βιβλία με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.

 

3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Πρώτα απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», στο οποίο απεικονίζονται τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική σας δραστηριότητα. Τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το πρόγραμμα της εκκαθάρισης ελέγχεται αν τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα προκειμένου το εισόδημα της κατηγορίας αυτής να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

 

4. Δηλώσεις ΦΠΑ και επιστροφή ΦΠΑ

Ως αγρότης κανονικού καθεστώτος δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%. Οφείλετε να υποβάλετε δηλώσεις Φ.Π.Α., αναγράφοντας σε αυτές το σύνολο των πράξεων που πραγματοποιήσατε. Ο υπολογισμός του Φ.Π.Α. γίνεται βάσει των πωλήσεων και των αγορών.

 

5. Τέλος επιτηδεύματος

Για το φορολογικό έτος 2020, οι αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.

 

6. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών

Θα πρέπει να υποβάλλετε με ηλεκτρονικό τρόπο τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για τα έσοδα και τα έξοδά που είχατε το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο έτος.

 

 

Κατηγορία Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.
Προσδιορισμός του αποτελέσματος Έσοδα μείον Έξοδα Έσοδα μείον Έξοδα
Συμπλήρωση εντύπου Ε3 Ναι Ναι
Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο Ναι Ναι
Τήρηση λογιστικών βιβλίων Ναι Όχι
Υπαγωγή στο Φ.Π.Α. Ναι Όχι

Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων

[χονδρικές πωλήσεις]

Ναι Όχι
Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων Ναι Υποβάλλουν μόνο για τους προμηθευτές
Υπαγωγή στο τέλος επιτηδεύματος Όχι Όχι