Οι προϋποθέσεις και η φορολόγηση των εισοδημάτων από Airbnb

Τι είναι η Airbnb σύμφωνα με τη νομοθεσία;

Η Airbnb είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού. Παρέχει τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου. Σύμφωνα με το ν.4446/2016, ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς, όπου δύο ή περισσότερες μονάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μια συναλλαγή μεταξύ τους.

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου;

Προκειμένου να είναι δυνατή η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες και κάθε μέσο προβολής.
  • Δεν είναι επιτρεπτή η καταχώρηση περισσότερων των 2 ακινήτων ανά Α.Φ.Μ δικαιούχου εισοδήματος.
  • Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον 9 τ.μ. και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.
  • Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες.
  • Η μίσθωση του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων η μίσθωση του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 60 μέρες ανά ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος, τότε επιτρέπεται η παραπάνω υπέρβαση των 90 και 60 μερών αντίστοιχα.
  • Το ακίνητο εκμισθώνεται επιπλωμένο, χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων

Ποια είναι η φορολόγηση του εκμισθωτή;

Είναι υποχρεωτική η δήλωση του εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση καθώς αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Τα μισθώματα φορολογούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (€) Συντελεστής (%)
≤12.000 15%
από 12.000 έως 35.000 35%
>35.000 45%

Απαλλαγή από Φ.Π.Α και Τέλος Διαμονής

Οι μισθωτές κατοικιών με βραχυχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται του τέλους διαμονής, ενώ το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

Ποια είναι η φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων;

Το εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με τον ακόλουθο τρόπο:

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 22% 2.200 20.000 3.100
10.000 28% 2.800 30.000 5.900
10.000 36% 3.600 40.000 9.500
Υπερβάλλον 44%